Центар Лебана
Центар Лебана
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Ушће Шуманке у Јабланицу
Ушће Шуманке у Јабланицу
Туристички инфо-центар
Туристички инфо-центар
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат фонтане у центру Лебана
Пројекат фонтане у центру Лебана

Одлуком о усклађивању пословања ЈП "Дирекција за планирање и изградњу Лебане" са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему, од 01.12.2016. године послујемо под именом Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане" Лебане. 

Претежна делатност ЈП "Лебане" је:

 • 42.11 Изградња путева и аутопутева.

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:

 • 42.13 Изградња мостова и тунела
 • 43.11 Рушење објеката
 • 43.12 Припрема градилишта
 • 43.21 Постављање електричних инсталација
 • 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
 • 71.11 Архитектонска делатност
 • 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

У оквиру ових делатности,  ЈП "Лебане" обавља следеће послове:

 • Припремање предлога програма уређења грађевинског земљишта и то: врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање програма и прати његову реализацију у складу са оствареним приходима, а све у складу са развојним програмима комуналне инфраструктуре општине Лебане и одлукама оснивача.
 • Уређење грађевинског земљишта кроз припрему и опремање а преко израде геодетских радова, израде планске и техничке документације и опремању земљишта изградњом објеката комуналне инфраструктуре и уређењем површина јавне намене.
 • Израда потребних подлога и елабората за уступање земљишта, утврђивање елемената за формирање почетне вредности за поједине видове располагања земљиштем од стране оснивача и даје предлог надлежном органу општинске управе за доношење одговарајућег решења.
 • Организација и финансирање одржавања и заштите грађевинског земљишта (јавних површина, јавне расвете и саобраћајне сигнализације).

ЈП "Лебане" обавља послове из своје надлежности, организована у службе и то:

 • Служба за просторно планирање, инвестиције, урбанизам и надзор;
 • Служба за опште и правне послове и
 • Служба за финансијске послове.

ЈП "Лебане" заступа и представља директор, без ограничења.

Овлашћено лице за заступање: Златко Недељковић дипломирани правник.