Туристички инфо центар

Пешачка зона

Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

Ушће Шуманке у Јабланицу

Пројекат поплочавања пешачке зоне

Пројекат фонтане испред Дома културе

012345

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Одлуком о усклађивању пословања ЈП "Дирекција за планирање и изградњу Лебане" са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему, од 01.12.2016. године послујемо под именом

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане" Лебане  (ЈП "Лебане").

              Претежна делатност ЈП "Лебане" је:

 • 42.11 Изградња путева и аутопутева

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:

 • 42.13 Изградња мостова и тунела
 • 43.11 Рушење објеката
 • 43.12 Припрема градилишта
 • 43.21 Постављање електричних инсталација
 • 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
 • 71.11 Архитектонска делатност
 • 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

               У оквиру ових делатности,  ЈП "Лебане" обавља следеће послове:

Припремање предлога програма уређења грађевинског земљишта и то: врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање програма и прати његову реализацију у складу са оствареним приходима, а све у складу са развојним програмима комуналне инфраструктуре општине Лебане и одлукама оснивача.

Уређење грађевинског земљишта кроз припрему и опремање а преко израде геодетских радова, израде планске и техничке документације и опремању земљишта изградњом објеката комуналне инфраструктуре и уређењем површина јавне намене.

Израда потребних подлога и елабората за уступање земљишта, утврђивање елемената за формирање почетне вредности за поједине видове располагања земљиштем од стране оснивача и даје предлог надлежном органу општинске управе за доношење одговарајућег решења.

Организација и финансирање одржавања и заштите грађевинског земљишта (јавних површина, јавне расвете и саобраћајне сигнализације).

  ЈП "Лебане" обавља послове из своје надлежности, организована у службе и то:

 • Служба за просторно планирање, инвестиције, урбанизам и надзор;
 • Служба за опште и правне послове и
 • Служба за финансијске послове.

ЈП "Лебане" заступа и представља директор, без ограничења.

Овлашћено лице за заступање: Златко Недељковић дипломирани правник.

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs

Scroll to top